Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UW

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE: historia języka polskiego; etymologia; onomastyka; kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańskie

GRANTY I PROJEKTY BADAWCZE

kierownik grantu:  „Poradnik Językowy on-line” 2014-2016 https://poradnik-jezykowy.uw.edu.pl/

Kierownik projektu: Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego. Internetowe kompendium edukacyjne2014- https://gramatyki.uw.edu.pl/

 

Publikacje w bazie UW

Publikacje w bazie PBN

 

WYBRANE PUBLIKACJE

Monografie

2009

„Lexykon geograficzny” bazyliana Hilariona Karpińskiego. Studium historycznojęzykowe (wybrane zagadnienia), Warszawa 2009.

2008

Glosariusz staropolski. Dydaktyczny słownik etymologiczny, współred. S. Dubisz, Warszawa 2008.

2004

Nazewnictwo wschodniosłowiańskie w języku polskim XVI i początku XVII wieku, Warszawa 2004.

Słowo – myśl – działanie. Towarzystwo Kultury Języka i jego prezesi, współred. J. Porayski-Pomsta, Warszawa 2004.

Język – kultura – historia. Mazowsze wschodnie – Zieleniec i okolice, red., Toruń 2004.

2003

Teksty staropolskie. Analizy i interpretacje, współred.: S. Dubisz, Warszawa 2003.

2001

100 lat „Poradnika Językowego”. Zawartość pisma w latach 1971-2000, współred. J. Porayski-Pomsta, Warszawa 2001.

 

Artykuły

2011

Klasyfikacja znaczeniowa polskich nazw miejscowych: podstawowe problemy i rozstrzygnięcia, „Poradnik Językowy” 2011, z. 7, s. 56-71.

2009

Trwałość XVIII-wiecznego nazewnictwa rosyjskiego w języku polskim, „Prace Filologiczne” 56, 2009, s. 103-132.

2008

Polska a Moskwa w XVII wieku w świetle nazw geograficznych (na podstawie pamiętników), „Poradnik Językowy”, 2008, z. 7, s. 93-106.

2007

Nazewnictwo rosyjskie w słowniku geograficznym Karpińskiego, „Prace Filologiczne” 2007, LIII, s. 143-152.

2006

Czy zołwica to żółwica? , [w:] Czynić słowami. Studia ofiarowane Krystynie Długosz-Kurczabowej, [red. H. Karaś], Warszawa 2006, s. 110-117.

2003

Bulla gnieźnieńska, [w: ] Teksty staropolskie. Analizy i interpretacje, Warszawa 2003, s. 31-67.

„Masovita” jako źródło poznania gwary mazowieckiej, „Prace Filologiczne” 48, 2003, s. 81-90.

2002

Historia zapisana w nazwach – o losie obcych nazw w języku polskim, „Poradnik Językowy” 2002, z. 7, s. 15-31.

2001

Kto stawia nogi?, „Prace Filologiczne” 46, 2001, s. 147-152.

2000

Pomiędzy Wschodem a Zachodem, czyli o interkulturowych uwarunkowaniach nazewnictwa geograficznego w „Kronice” M. Bielskiego, „Studia Slawistyczne” 2, 2000, s. 173-184.

Wschodniosłowiańskie nazewnictwo w „Kronice” Macieja Stryjkowskiego. Zarys problematyki, [w:] Język – Człowiek – Kultura. Rozprawy i artykuły, red. B. Czopek-Kopciuch, Piotrków Trybunalski 2000, s. 159-172.

1999

Nazwy organizacji i instytucji europejskich w polszczyźnie, „Poradnik Językowy” 1999, z. 4, s. 18-29.

1998

Toponimy w języku zbiorowości polonijnej w sferze oddziaływania języka angielskiego, „Poradnik Językowy” 1998, z. 7, s. 17-33.

1997

Uwagi o języku społeczności polskiej w Rosji, [w:] Język polski poza granicami kraju, red. S. Dubisz, Opole 1997, s. 109-123.

1996

Transpozycja wschodniosłowiańskich nazw geograficznych na język polski (na przykładzie materiału z kroniki Nestora), „Prace Filologiczne” 41, 1996, s. 247-265.

1994

Z zagadnień tekstologicznych. Na marginesie wydania rękopisu Stryjkowskiego, „Prace Filologiczne” 39, 1994, s. 203-213.

1993

Z zagadnień tekstologicznych. Onomastyka „Jezdy do Moskwy” Jana Kochanowskiego, „Prace Filologiczne” 38, 1993, s. 219-242.

1991

O kilku wyrazach ruskich w „Tractatus de duabus Sarmatiis” Macieja z Miechowa, „Prace Filologiczne” 1991, s. 239-244.

1990

Nazwy własne i wyrazy pochodne w dialektach polonijnych (geneza, zróżnicowanie, funkcjonowanie w przekazach), [w:] Język polski w świecie, red. S. Dubisz, Kraków 1990, s. 263-280.

1988

Słownik wyrazów polonijnych. Zeszyt próbny, współred.: S. Dubisz, E. Sękowska..., Warszawa 1988.

Czy Marcin Bielski znał literaturę staroruską?, „Slavia Occidentalis” 38, 1988, nr 2, s. 289-293.