Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UW

W Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii pracowali m.in.:

Barbara Bartnicka

Biografię i bibliografię prac prof. B. Bartnickiej zawierają m.in.: 1) Studia językoznawcze, praca zbiorowa pod red. Władysława Kupiszewskiego, Kielce-Warszawa 1998, tu: W. Decyk-Zięba, B. Taras, Działalność naukowo-dydaktyczna Profesor Doktor Barbary Bartnickiej, s. 5-8, oraz Bibliografia prac od 1956 do 1997, zestawiona przez Wandę Decyk, s. 9-15, 2) „Poradnik Językowy”, 1988, z. 1, tu: Małgorzata Marcjanik, Sylwetka naukowa profesor Barbary Bartnickiej wraz z Wykazem publikacji, s. 2-6. Po tym okresie prof. Barbara Bartnicka opublikowała m.in.:
Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 8. Świat doznań zmysłowych, Warszawa 2008.

Jadwiga Chludzińska-Świątecka

Biografia i bibliografia prac prof. Jadwigi Chludzińskiej-Świąteckiej zawarta jest w artykule Elżbiety Niemczuk-Weiss Jubileusze w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, „Poradnik Językowy”, 1988, z. 8, s. 543-550. Był to jubileusz  czterech pracownic Zakładu Historii Języka: Barbary Bartnickiej (której poświęcony został osobny zeszyt „Poradnika Językowego) oraz Jadwigi Chludzińskiej-Świąteckiej, Haliny Rybickiej-Nowackiej i Roxany Sinielnikoff.
Pośmiertne wspomnienie o prof. Jadwidze Chludzińskiej-Świąteckiej, zatytułowane Wspomnienie o Jagodzie Chldzińskiej-Świąteckiej, opracowane przez Krystynę Długosz-Kurczabową, jest zamieszczone w „Poradniku Językowym” 2000, z. 10, s. 1-3.
Pamięci Profesor Jadwigi Chludzińskiej-Świąteckiej koleżanki i koledzy z Zakładu Historii Języka Polskiego i Dialektologii zadedykowali tom: Teksty staropolskie. Analizy i interpretacje, pod red. nauk. Wandy Decyk-Zięby i Stanisława Dubisza, Warszawa 2003.

Krystyna Długosz-Kurczabowa

Biografia i bibliografia prac dr K. Długosz-Kurczabowej znajduje się na stronie internetowej:
http://www.krystyna.dlugosz.kurczab.com/
oraz [w:] Czynić słowami. Studia ofiarowane Krystynie Długosz-Kurczabowej, pod red. Haliny Karaś, Warszawa 2006; H. Karaś, O Doktor Krystynie Długosz-Kurczabowej słów kilkoro, s. 9-15, oraz Bibliografia prac od r. 1962 do 2006, zestawiona przez Macieja Kurczaba, s. 16-25.
Po tym okresie ukazały się m.in.:
Szkice z dziejów języka religijnego, Warszawa 2007.
Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego, Warszawa 2008.

 

Stanisław Dubisz

Profesor Stanisław Dubisz pracował w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii do końca roku akademickiego 2006/07, a od początku kolejnego roku akademickiego rozpoczął pracę w Instytucie Polonistyki Stosowanej, nowoutworzonym  na Wydziale Polonistyki UW.
Profesorowi S. Dubiszowi są dedykowane: „Prace Filologiczne”, 2007, t. 53, oraz „Poradnik Językowy”, 2012, z. 1, zawierający m.in. artykuł Eweliny Kwapień Prof. dr hab. Stanisław Dubisz – czterdzieści lat pracy naukowej i dydaktycznej na Uniwersytecie Warszawskim, s. 7-14.
Działalność naukowo-dydaktyczna prof. S. Dubisza w latach 1972-2002 została przedstawiona także w artykule okolicznościowym Haliny Karaś Profesor Stanisław Dubisz – w trzydziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej, zamieszczonym w książce Stanisława Dubisza Język – Historia – Kultura (wykłady, studia, analizy), Warszawa 2002, s. 259-270. Książka zawiera ponadto Bibliografię prac profesora Stanisława Dubisza z ww. lat, zestawioną przez Radosława Dubisza, s. 271-295. Książka ta, wraz z jej drugim tomem Język – Historia – Kultura (wykłady, studia, szkice), Warszawa 2007, stanowi ważną lekturę do zajęć z historii języka polskiego.

Władysław Kupiszewski