Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UW

 

Życiorys naukowy:

od 2007 roku – adiunkt w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego

2006-2007 – asystent w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego

2005rok  – doktor nauk humanistycznych, specjalność językoznawstwo

2001-2005 r. – studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

2001 rok –   magister filologii polskiej, specjalność językoznawstwo

1996-2001 r. – studia magisterskie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

 

Publikacje w bazie UW

Publikacje w bazie PBN

 

 

Wybrane publikacje

Monografia:
Kształtowanie się normy dotyczącej fleksji liczebników polskich od XVI do XIX wieku, Warszawa 2008, ss. 258

Redakcja książki:

Wielojęzyczność. Kontakty językowe w rozwoju kultur słowiańskich, Pułtusk 2008, ss. 426, współred. Stanisław  Dubisz

Słowniki:
Glosariusz staropolski. Dydaktyczny słownik etymologiczny,red. W. Decyk-Zięba, St. Dubisz, Warszawa 2009 (opracowanie około 200 haseł)

Gwary polskie. Multimedialny przewodnik, pod red. Haliny Karaś (opracowanie kilku regionów), Warszawa 2009

 

Artykuły:
- Adam Antoni Kryński, Gramatyka języka polskiego [w:] Dawne ortografie, gramatyki, podręczniki języka polskiego, Internetowe kompendium edukacyjne, Warszawa 2014,

- Dystrybucja liczebników zbiorowych w XVII wieku w świetle źródeł słownikowych, "Prace Filologiczne", tom LIII, 2007, s. 567-577,

- Ewolucja form mianownikowych liczebników głównych wyższego rzędu (na przykładzie liczebników typu dwieście – pięćset), "Prace Filologiczne", tom LII, 2007, s. 339-349,

- Liczebniki zbiorowe w polskich przekładach Biblii [w:] Wokół polszczyzny dawnej i obecnej, Białystok 2006, s. 186-197,

- Liczebniki zbiorowe w związku głównym zdania od XVI do XIX wieku [w:] Czynić słowami. Studia ofiarowane Krystynie Długosz-Kurczabowej, red. H. Karaś, Warszawa 2006, s. 306-313.

 

Tłumaczenie:
- Poesia, Zbigniew Herbert (tłum. Izabela Stąpor, Tatiana e Jose Morreira),  “Ítaca” 3, 2011, s. 136-158; przetłumaczenie wierszy na język portuglaski).

 

Projekty badawcze:

od 2014- Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego. Internetowe kompendium edukacyjne;  projekt finansowany ze środków Instytutu Języka Polskiego i Funduszu Innowacji Dydaktycznych UW; 2014 rok, współred. strony i autorstwo rozdziału Adam Antoni Kryński, Gramatyka języka polskiego, Jan Jeżyński, Warszawa 1897.

2008-2009- Gwary polskie. Multimedialny przewodnik, pod red. Haliny Karaś; projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury / Ochrona dziedzictwa kultury ludowej”). Warszawa 2008-2009; wykonawca, opublikowane wyniki:

- Lasowiacy (Geografia regionu, Historia regionu; Dzieje wsi Dąbrowica, Dzieje wsi Hucina, Dzieje wsi Jamnica, Dzieje wsi Mazury, Dzieje wsi Wola Raniżowska, Dzieje wsi Wola Żarczycka; Region dziś, Wieś dziś Dąbrowica, Wieś dziś Hucina, Wieś dziś Jamnica, Wieś dziś Mazury, Wieś dziś Wola Raniżowska, Wieś dziś Wola Żarczycka, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Dąbrowica, Hucina, Jamnica, Mazury, Wola Raniżowska, Wola Żarczycka; Kultura ludowa),

- Krakowiacy wschodni (Geografia regionu, Historia regionu; Dzieje wsi Zalipie; Region dziś, Wieś dziś Zalipie, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Zalipie; Kultura ludowa), Krakowskie (Geografia regionu, Historia regionu; Dzieje wsi Płazy, Region dziś, Wieś dziś Płazy, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Płazy; Kultura ludowa; Literatura),

- Podhale (Kultura ludowa),

- Orawa (Dzieje wsi Jabłonka, Wieś dziś Jabłonka, Teksty gwarowe: Jabłonka).

 

Doświadczenie naukowe w kraju i zagranicą:

Krajowe:

Udział w konferencjach:

- Liczebniki zbiorowe w polskich słownikach od XVI do XX wieku, VIII Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna Świat Słowian w języku i kulturze, Pobierowo, 21-23.04.2006,

- Liczebniki zbiorowe w polskich przekładach Biblii, Ogólnopolska Konferencja Językoznawcza „Wokół polszczyzny dawnej i współczesnej”, Białystok, 15-17.05.2006,

- Ewolucja form mianownikowych liczebników wyższego rzędu, Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Historia i współczesność języka polskiego, Warszawa 9-10.10.2006.

 

Współorganizacja konferencji:

- Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Historia i współczesność języka polskiego, Warszawa 9-10.10.2006,

- Sekretarz Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wielojęzyczność – kontakty językowe w rozwoju komunikacji kultur słowiańskich, Pułtusk 13-16.09.2006.

Zagraniczne:

2009-2013 -praca w Portugalii na Uniwersytecie Lizbońskim (Universidade de Lisboa) jako lektor języka polskiego i wykładowca na Wydziale Humanistycznym

 

Udział w konferencjach:

- A influência do género na declinação eslava (Wpływ rodzaju na deklinacje słowiańskie), VII Tygodzień Współpracy Kulturowej Ibero-Słowiańskiej (VI Semana de Intercâmbio Cultural Ibero-Eslavo), konferencja Interfaces within Gender Studies, Lizbona, 8-9 maja 2013,

- As línguas eslavas ontem e hoje (Języki slowiański wczoraj i dziś), Słowiańskie spotkania językoznawcze (Jornadas de Linguística Eslava), Lizbona, 28 czerwca 2013,

- A origem da Polónia nas crónicas medievais (Pochodzenie Polski w oparciu o kroniki średniowieczne), International Congress Europe of Nations – Myths of Origin: Modern and Postmodern Discourses, Lizbona, 11-12 maja 2011,

- Zbigniew Herbert, poeta polaco i universal na konferencji Spotkania Literatur Europejskich, (II Jornadas de Literaturas Europeias) Universidade Aberta, Lizbona26 maja 2011,

 

Organizacja konferencji:

- organizacja międzynarodowych Słowiańskich spotkań językoznawczych (Jornadas de Linguística Eslava), Lizbona 28 czerwca 2013;

- współorganizacja Międzynarodowego Kongresu na Uniwersytecie Lizbońskim, International Congress Europe of Nations – Myths of Origin: Modern and Postmodern Discourses, Lizbona 11-12 maja 2011.