Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UW

ŻYCIORYS NAUKOWY

od 2014 – adiunkt w ZHJPiD UW;

2011-2014 – zatrudnienie w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii UW;

2010-2011 – zatrudnienie w Katedrze Lingwistyki Formalnej UW;

2007-2011 – stacjonarne studia doktoranckie w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii (Instytut Języka Polskiego Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego). Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskany z wyróżnieniem na podstawie obrony rozprawy doktorskiej pt. Antroponimia pogranicza mazowiecko-podlaskiego w XVIII wieku na przykładzie parafii Stoczek w powiecie węgrowskim;

2005-2007 – stacjonarne magisterskie studia uzupełniające na kierunku filologia polska na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zakończone obroną pracy magisterskiej z zakresu językoznawstwa diachronicznego pt. Nazwiska mieszkańców parafii Stoczek w latach 1798-1850 i 1918-1945;

2005-2006 - podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

2002-2005 - stacjonarne studia licencjackie na kierunku filologia polska (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego) zakończone obroną pracy licencjackiej pt. Różne sposoby i funkcje nawiązań biblijnych w niemistycznych poematach Juliusza Słowackiego na przykładzie >>Poemy Piasta Dantyszka herbu Leliwa o piekle<< i >>Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu<<;

 

Zainteresowania naukowe:

stylizacja gwarowa w polskim filmie i serialu (http://www.filmowegadanie.blog.pl/), gwary Mazowsza i Podlasia, antroponimia historyczna, onomastyka literacka i filmowa, lingwistyka korpusowa

 

Udział w grantach i projektach badawczych

2015-2016 – kierownik grantu Dialog pokoleń III

2014-2015Dialog pokoleń II (kierownik grantu: Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska)

2014-2015Dawne gramatyki i ortografie języka polskiego (kierownik grantu: Wanda Decyk-Zięba)

2014-2016Poradnik Językowy on-line (kierownik grantu: Wanda Decyk-Zięba)

2014-2017Akustyczna baza danych gwar mazowieckich (kierownik grantu: Justyna Garczyńska)

2012-2013Nazwiska Polaków (kierownik grantu: Zofia Kowalik-Kaleta)

2010-2011 – IMPACT (Improving Acces to Text) - zwiększenie dostępności do zdygitalizowanych tekstów historycznych;

2010-2011Dialektologia polska. Kompendium internetowe pod red. Haliny Karaś, www.dialektologia.uw.edu.pl;

2008-2010 Gwary polskie. Przewodnik multimedialny pod red. Haliny Karaś, www.gwarypolskie.uw.edu.pl;
 

Udział w konferencjach

2016 – Język ludów – starożytności pomnikami, Warszawa 16 grudnia 2016, wystąpienie pt. Badania językoznawcze w Polsce do początku XIX w. (wspólnie z dr hab. Wandą Decyk-Ziębą, prof. UW i dr Izabelą Stąpor)

2016 – Region w języku – język w regionie II, Poznań, 17-18 listopada 2016, wystąpienie pt. Jak postrzegamy polszczyznę kresową w filmie? – percepcja i ocena języka bohaterów filmu Spadek przez studentów kierunków filologicznych (na podstawie badań ankietowych)

2016 – Seriale w kontekście kulturowym, Olsztyn, 8-9 maja 2016, Nie tylko „koniec świata" – językowa konstrukcja postaci Ryszarda Popiołka w serialu "Dom"

2016 – Dialog pokoleń III, Warszawa, 8-9 listopada 2016, wystąpienie pt. Kultura języka w świetle  oświeceniowych gramatyk języka polskiego (wspólnie z dr hab. Wandą Decyk-Ziębą, prof. UW)

2016 – Tradycja w języku, historii i kulturze, Augustów, 2 sierpnia 2016, wystąpienie pt. Funkcje i sposoby wykorzystywania gwar podlaskich w polskich filmach i serialach fabularnych

2016 – Gwara i jej wartość komunikacyjna, kulturowa i społeczna, Łódź, 18-19 października 2016, wystąpienie pt. Sposoby, funkcje i determinanty obecności gwary warszawskiej w polskich filmach i serialach fabularnych (na wybranych przykładach)

2016 – Język jest labiryntem ścieżek, Warszawa, 18-19 czerwca 2016, wystąpienie pt. "Poradnik Językowy on-line. Cele, założenia, perspektywy" (wspólnie z dr hab. Wandą Decyk-Ziębą, prof. UW)

2015 – Kultura w komunikacji językowej, Będlewo, 19-22 kwietnia 2015, wystąpienie pt. Niech mnie w nerwację nie wpędza - grzeczność językowa mieszkańców Kresów w filmie fabularnym (na wybranych przykładach)

2015 – Młodzi o języku regionów, Warszawa, 24-26 kwietnia 2015, wystąpienie pt. Od słuchowska przez film po ksiażkę - osobliwości leksykalne w "Samych swoich"

2015 – Zachowania językowe – spontaniczność i automatyzm, Łódź, 18-19 maja 2015, wystąpienie pt. Spontaniczność czy automatyzm - grzeczność językowa bohaterów "Bożej podszewki" Teresy Lubkiewicz-Urbanowicz

2015 – Język pisarzy V: Problemy gramatyki, Warszawa, 20-21 maja 2015, wystąpienie pt. Systemowe wykładniki stylizacji w Bożej podszewce Teresy Lubkiewicz-Urbanowicz

2015 – Zjazd PTJ, Kielce, 28-29 września 2015, wystąpienie pt. Język autora czy język aktora - o stylizacji kresowej w polskim filmie fabularnym (na wybranych przykładach)

2015 – Onomastyka medialna, Olsztyn, 22-23 października 2015, wystąpienie pt. Same swoje onimy filmowe – czyli o nazwach własnych w pierwszej częśći trylogii Sylwestra Chęcińskiego i Andrzeja Mularczyka

2015 – Polyslav, Warszawa, 14-16 września 2015, wystąpienie pt. Czy na "polonie" studiują "ikapusie"? – jak studenci Uniwersytetu Warszawskiego mówią o sobie i wydziałach, na których studiują (na marginesie prac nad "Słownikiem języka studentów UW XXI wieku")

2015 – Dialog pokoleń, Warszawa, 4-5 listopada 2015, wystąpienie pt. Dialog języków i pokoleń w gramatykach języka polskiego (w świetle materiałów do elektronicznego Słownika historycznego terminów gramatycznych (wspólnie z Wandą Decyk-Ziębą, Izabelą Stąpor)

2014 – W kręgu dawnej polszczyzny, Kraków, 4-5 grudnia 2014, wystapienie pt. Język przedwojennego Lwowa w filmie Będzie lepiej w reż. Michała Waszyńskiego (1936).

2014 Region w języku – język w regionie, Poznań, 26-27 listopada 2014, wystąpienie pt. Szkieły, cinkciarze, kolejorzei Ślónzoki – stylizacja gwarowa jako narzędzie charakterystyki bohaterów kryminału (Ryszard Ćwirlej, Ręczna robota).

2014 Dialog pokoleń, Warszawa 19-20 listopada 2014, wystąpienie pt.  Dialog pokoleń –  czyli grzeczność językowa bohaterów filmu Jasne Łany w reż. Eugeniusza Cękalskiego.

2014Warszawa ma wiele twarzy, Warszawa, 20-21 listopada 2014, wystąpienie pt. Gwara warszawska jako element tożsamości miasta (wspólnie z Grzegorzem Towalskim).

2014 – Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Kraków, 22-23 września 2014, wystąpienie pt. Leksyka śląska na ekranie – między żywą mową a stereotypizacją.

2014 – Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, Gniezno, 20-22 września 2014, wystąpienie pt. Nazwy własne w funkcji wykładników stylizacyjnych (na przykładzie wybranych filmów śląskich).

2014 – Polyslav XVIII, Budapeszt, 3-6 września 2014, wystąpienie pt. Gwary śląskie na ekranie – fonetyczne wykładniki stylizacji gwarowej (na wybranych przykładach).

2014 – Kontynuacja badań Oskara Kolberga i Zygmunta Glogera w Polsce północno – wschodniej, Łomża, 19-21 lipca, wystąpienie pr. Badania nad obecnością gwar ludowych w filmach i serialach polskich.

2014Młodzi o języku dawnym, Warszawa, 14-16 kwietnia 2014, wystapienie pt. Gwara w filmie - perspektywy badawcze.

2013 – Seminarium o korpusach językowych, Warszawa, 21 listopada 2013, wystąpienie pt. Korpus gwar polskich – założenia projektu [wspólnie z prof. dr hab. Haliną Karaś].

2013Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, Bydgoszcz, 25-27 września 2013 r., wystąpienie pt. Jan czy Karol? – różnice w repertuarach imienniczych mieszkańców Warszawy XIX wieku (na podstawie danych z ksiąg metrykalnych parafii katolickich i protestanckich z 1827 roku).

2013Gwara i tekst, Kraków, 27-28 września 2013, wystąpienie pt. Między kiczem a autentyzmem – stylizacja na gwary podlaskie w serialu „Blondynka” (reż. Maciej Gronowski).

2013 – Młodzi o języku, Warszawa, 13-14 kwietnia 2013, wystąpienie pt. Tendencje imiennicze w dziewiętnastowiecznej Polsce (na przykładzie analizy danych wyekscerpowanych z ksiąg ochrzczonych parafii: Zerzeń, Bełżyce i Chełmce z 1861 roku).

2012Dzień dialektów świata, Onikszty, 15-16 grudnia 2012, wystąpienie pt. Dialekty i gwary polskie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2012Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii, Katowice 5-6 listopada 2012, wystąpienie pt. Bękart versus dziecko naturalne - różne sposoby mówienia o dzieciach nieślubnych w historii języka polskiego (XVI-XXI w.).

2012Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna "Mikrotoponimia i makrotoponimia", Łódź 27-29 października 2012, wystąpienie pt. „W Koluszkach, w Mińsku, w Chile" - przestrzeń poetycka wierszy i piosenek Agnieszki Osieckiej toponimami pisana.

2011III Glosa do leksykografii polskiej (15-16 września 2011, Warszawa) wystąpienie pt. Nowe zastosowania słowników historycznych.

2011 – Polskie Biblioteki Cyfrowe (13 października 2011, Poznań) wystąpienie pt. Nowe zastosowania słowników historycznych.

2010 Badania histrorycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy (21-22 września, Kraków), wystąpienie pt. Księgi metrykalne i program EXCEL jako źródło i narzędzie badań antroponimicznych;

2010 Polszczyzna i Polacy dawniej i dziś (22-23 września 2010) wystąpienie pt. Imiona chrzestne nadawane dzieciom w XVIII wieku (typy, frekwencja i motywacja) na przykładzie ksiąg metrykalnych parafii rzymskokatolickiej w Stoczku (pow. Węgrów).

2009Gwara - język mieszkańców wsi (8-9 października 2009, Obrzycko), wystąpienie pt. Fonetyczne i słowotwórcze cechy gwar mazowiecko-podlaskich utrwalone w osiemnastowiecznych antroponimiach mieszkańców parafii Stoczek (pow. Węgrów);

2008 Miasto w perspektywie onomastyki i historii (styczeń 2008, Poznań), wystąpienie pt. Analiza porównawcza dziewiętnastowiecznych nazwisk katolików i żydów (mieszkańców Węgrowa) jako dowód wzajemnych interferencji, różnic i podobieństw dwóch systemów antroponimicznych, kształtujących się w jednym środowisku miejskim


Działalność organizacyjna

2016 - współorganizacja konferencji "Młodzi o języku pokoleń"

2016 - organizacja konkferencji "Dialog pokoleń III"

2015 - współorganizacja konferencji "Młodzi o języku regionów"

2015 - współorganizacja konferencji „Akustyka w językoznawstwie - językoznawstwo w akustyce”

2014 - współorganizacja konferencji „V Glosa do leksykografii"

2014 - współorganizacja konferencji „Akustyka w językoznawstwie - językoznawstwo w akustyce”

2014 - organizacja konferencji „Młodzi o języku dawnym"

2014 - współorganizacja „Międzynarodowej konferencji on-line dla młodych językoznawców", Warszawa - Żytomierz

2013 - organizacja konferencji „Młodzi o języku”

2013 - współorganizacja „Międzynarodowej konferencji on-line dla młodych językoznawców", Warszawa - Żytomierz

2013 - współorganizacja konferencji „IV Glosa do leksykografii polskiej"


od 2015 – członek zarządu Fundacji Języka Polskiego

od 2014 - członek Towarzystwa Kultury Języka

od 2012 - Sekretarz Redakcji „Prac Filologicznych”;

od 2012 - opiekun Diachronicznego Koła Naukowego „Twarde Jery”;

od 2012 - administrator stron internetowych: www.zhjpid.uw.edu.pl, www.ghjp.uw.edu.pl;

2011 - udział w organizacji konferencji „III Glosa do leksykografii polskiej”;

2009-2014 - Sekretarz Zakładu Historii Języka Polskiego i Dialektologii UW.

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

2014 – Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

2013 – Nauczyciel Akademicki Roku (w zakresie nauk humanistycznych)
 

Publikacje w bazie UW

Publikacje w bazie PBN

 

Wybrane publikacje

Monografie

2013

Antroponimia historycznego pogranicza mazowiecko-podlaskiego w XVIII wieku na przykładzie parafii Stoczek w ówczesnym dekanacie kamieńczykowskim, Warszawa [on-line]

 

Redakcja monografii wieloautorskich i słowników

2017 – Młodzi o języku regionów, red. nauk. Monika Kresa, Warszawa 2017. [on-line]

2016Słownik współczesnej gwary uczniowskiej, red. Monika Kresa, Warszawa 2016. [on-line]

2015 – Dialog pokoleń na Mazowszu dalszym (Dąbrówka, Sadowne, Stoczek), red. nauk. Monika Kresa, Warszawa 2015. [on-line]

2015 – Młodzi o języku dawnym, red. nauk. Monika Kresa, Warszawa 2015. [on-line]

2014Młodzi o języku, red. nauk. Monika Kresa, Warszawa 2014. [on-line]

2014Dawne gramatyki, ortografie i podręczniki języka polskiego. Kompendium internetowe, red. Wanda Decyk-Zięba, Alina Kępińska, Monika Kresa, Agnieszka Piotrowska, Izabela Stąpor, Warszawa 2014 (www.gramatyki.uw.edu.pl)

 

Artykuły, sprawozdania, recenzje

2017

"Kraina Lodu" i "Delfin Plum" na warsztacie polonisty? – analiza nieliterackich odmian polszczyzny w filmach animowanych, [w:] Przekraczanie granic języka, red. nauk. Elżbiera Wierzbicka-Piotrowska, Magdalena Wanot-Miśtura, Warszawa 2017, s. 145-161.

Wanda Decyk-Zięba, Monika Kresa, "Poradnik Językowy on-line" – nie tylko digitalizacja. Cele, założenia i perspektywy, "Prace Filologiczne" t. 71/2017, s. 101-133.

Grzeczność językowa członków rodziny i familii Jurewiczów – bohaterów Bożej Podszewki Teresy Lubkiewicz-Urbanowicz (system adresatywny), "Poradnik Językowy" z. 10/2017, s. 59-76.

Nie tylko "koniec świata" – językowa kreacja Ryszarda Popiołka, bohatera serialu Dom w reż. J. Łomnickiego, [w:] Seriale w kontekście kulturowym. Język. Odbiór. Komunikacja, red. nauk. Monika Cichmińska, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Piotr Przytuła, Olsztyn 2017, s. 48-60 [on-line].

Percepcja i ocena filmowej polszczyzny kresowej przez studentów kierunków filologicznych warszawskich uczelni (badania ankietowe na przykładzie filmu "Spadek"), [w:] Język w regionie, region w języku 2, red. Błażej Osowski, Justyna Kobus, Paulina Michalska-Górecka, Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk, Poznań 2017, ss. 219-241.

Grzeczność językowa bohaterów filmu "Cudownie ocalony" w reżyserii Janusza Zaorskiego (system adresatywny), [w:] Zachowania językowe - spontaniczność i automatyzm, red. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska, Zielona Góra 2017, s. 95-108.

2016

Polszczyzna kresowa w filmie – analiza języka bohaterów „Samych swoich” (fonetyka, fleksja, składnia), "Prace Filologiczne" t. 68 (2016), s. 167-182.

"Pierwsze zasady gramatyki języka polskiego" Józefa Mrozińskiego, "Poradnik Językowy" 5/2016 (wspólnie z Eweliną Kwapień), s. 109-116.

"Grammatyka dla szkół narodowych Onufrego Kopczyńskiego", "Poradnik Językowy"  1/2016, s. 86-93.

Same swoje onimy filmowe – czyli o nazwach własnych w pierwszej części trylogii Sylwestra Chęcińskiego i Andrzeja Mularczyka,
"Prace Językoznawcze" 2016, s. 112-128 [on-line].

Leksyka śląska na ekranie – między żywą mową a stereotypizacją, [w:] Język w regionie, region w języku, red. Błażej Osowski, Paulina Michalska, Justyna Kobus, Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk, Poznań 2016, s. 41-62.

Nazwy jednostek Uniwersytetu Warszawskiego i osób na nich studiujących w języku studentów (Na marginesie prac nad "Słownikiem języka studentów Uniwersytetu Warszawskiego", [w:] Beitrage zum 19. Arbeitstraffen der Europaischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), red. Emilia Kubicka, 2016, s. 138-147.

Język przedwojennego Lwowa w filmie "Będzie lepiej" w reż. Michała Waszyńskiego (fonetyka, fleksja), [w:] W kręgu dawnej polszczyzny II, red. Maciej Mączyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda, Kraków 2016, s. 43-58.

Nazwy własne w funkcji wykładników stylizacji (na przykładzie wybranych filmów śląskich), [w:] Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji, red. Irena Sarnowska, Mieczysław Balowski, Magdalena Graf, Poznań 2016, s. 267-280.

2015

Od słuchowska przez film po książkę – leksykalne wykładniki stylizacji językowej w „Samych swoich”, "Rozprawy Komisji Językowej ŁTN", t. XI (2015), s. 141-161 [on-line].

„W Koluszkach, w Mińsku, w Chile” – przestrzeń poetycka wierszy i piosenek Agnieszki Osieckiej toponimami pisana, [w:] Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze, red. A. Gałkowski, R. Gliwa, Łódź 2015, s. 371-383.

Wanda Decyk-Zięba, Monika Kresa, "Poradnik Językowy on-line", "Poradnik Językowy", z. 2, s. 98-103.

Mirosław Dawlewicz, Irena Fedorowicz, Algis Kaleda (red.), Funkcjonowanie języków i literatur na Litwie. Litewsko-polskie związki naukowe i kulturowe, Wilno 2014, "Poradnik Językowy" z. 4, s. 128-131 (recenzja).

Szkieły, cinkciarze, kolejorze, Ślonzoki. Stylizacja gwarowa jako narzędzie charakterystyki bohaterów krymianłu Ręczna robota Ryszarda Ćwirleja, "Kronika Miasta Poznania", nr 2, s. 110-121.

Gwary śląskie na ekranie - fonetyczne wykładniki stylizacji gwarowej w wybranych filmach śląskich, "Die Welt der Slaven. Sammelbände", 2015, s. 118-128.

Dialog pokoleń, czyli grzeczość językowa bohaterów filmu Jasne Łany w reż. Eugeniusza Cękalskiego, [w:] Dialog pokoleń, red. E. Wierzbicka-Piotrowska, Warszawa 2015, s. 425-435.

Język mieszkańców Stoczka i okolic wczoraj i dziś, [w:] Dialog pokoleń na Mazowszu dalszym (Dąbrówka, Sadowne, Stoczek), Warszawa 2015, red. M. Kresa, s. 179-195.

Słowniczek wyrazówi zwrotów "ocalonych od zapomnienia", [w:] Dialog pokoleń na Mazowszu dalszym (Dąbrówka, Sadowne, Stoczek), Warszawa 2015, red. M. Kresa, s. 229-235.

2014

Bękart versus dziecko naturalne – różne sposoby mówienia o dzieciach zrodzonych poza związkiem małżeńskim (XVI-XIX), [w:] Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii, red. J. Przyklenk, Katowice 2014, s. 154-170.

Stylizacja gwarowa w serialu „Blondynka” w reż. Macieja Gronowskiego, [w:] Badania dialektologiczne. Stan, perspektywy, metodologia, red. K. Sikora, M. Rak, Kraków, s. 331-344. [on-line]

Janosik – gwara na szklanym ekranie, „Poradnik Językowy" 2014, z. 9, s. 22-41.

Tendencje imiennicze w dziewiętnastowiecznej Polsce (na przykładzie analizy danych wyekscerpowanychz ksiąg ochrzczonych parafii:
Zerzeń, Bełżyce i Chełmce z 1861 roku)
, [w:] Młodzi o języku, red. M. Kresa, Warszawa 2014, s. 129-144.

Różnice w repertuarach imienniczych katolików i protestantów w Warszawie na początku XIX wieku, [w:] Miasto. Przestrzeń zróźnicowana językowo, kulturowo i społecznie, red. M. Święcicka, Bydgoszcz 2014, s. 380-400.

Onufry Kopczyński, Grammatyka dla szkół narodowych, [w:] Dawne gramatyki, ortografie i podręczniki języka polskiego. Kompedium internetowe (www.gramatyki.uw.edu.pl), red. Wanda Decyk-Zięba, Alina Kępińska, Monika Kresa, Agnieszka Piotrowska, Izabela Stąpor, Warszawa 2014. [on-line]

Józef Mroziński, Pierwsze zasady gramatyki języka polskiego, [w:] Dawne gramatyki, ortografie i podręczniki języka polskiego. Kompedium internetowe (www.gramatyki.uw.edu.pl), red. Wanda Decyk-Zięba, Alina Kępińska, Monika Kresa, Agnieszka Piotrowska, Izabela Stąpor, Warszawa 2014. [on-line]

2013

Monika Kresa, Krzysztof Szafran, Nowe zastosowania słowników historycznych, „Prace Filologiczne", t. 64, cz. 1, s. 159-172.

2012

Fonetyczne cechy gwarowe w dziewiętnastowiecznych nazwiskach mieszkańców parafii Stoczek (na pograniczu mazowiecko-podlaskim), [w:] Studia gwaroznawcze, red. Halina Karaś, Łomża 2012, s. 185-200.

Halina Karaś, Monika Kresa, Aleksandra Wieczorek, Towards a Corpus of Polish Dialect Texts, „Prace Filologiczne”, t. 63 (2012), s. 129-145.

2011

Gwary wschodniego Podlasia - fonetyka, fleksja, składnia [w:] Dialekty i gwary polskie. Przewodnik multimedialny pod red. prof. Haliny Karaś, Warszawa 2011; Przeszłość i współczesność gwar lubawskich, [w:] Dialekty i gwary polskie. Przewodnik multimedialny pod red. prof. Haliny Karaś, Warszawa 2011;

Onomastyczne (hipo)tezy - czyli o problemie wielomotywacyjności nazwisk w badaniach antroponimicznych, "Poradnik Językowy" 2011, z. 7, s. 72-89. Imiona chrzestne mieszkańców parafii Stoczek w XVIII wieku, [w:] Polszczyzna i Polacy dawniej i dziś, Łódź 2011, s. 95-104;

Księgi metrykalne i program EXCEL jako źródło i narzędzie badań antroponimicznych, [w:] Badania historycznojęzykowe. Stan. Metodologia. Perspektywy, red. Bogusław Dunaj, Maciej Rak, Kraków 2011, s. 399-411; [on-line]

Przeszłość i współczesność gwar lubawskich, [w:] Dialekty i gwary polskie. Przewodnik multimedialny pod red. prof. Haliny Karaś, Warszawa 2011;

Przeszłość i teraźniejszość gwar Krakowiaków wschodnich, [w:] Dialekty i gwary polskie. Przewodnik multimedialny pod red. prof. Haliny Karaś, Warszawa 2011;

Iza Kempa-Matusiak, Nazwiska mieszkańców komornictwa jeziorańskiego (XVI-XVIII wiek) - recenzja ("Poradnik Językowy", nr 3);

Imiona chrzestne mieszkańców parafii Stoczek w XVIII wieku, [w:] Polszczyzna i Polacy dawniej i dziś, Łódź 2011.

2010

Analiza porównawcza dziewiętnastowiecznych nazwisk katolików i żydów (mieszkańców Węgrowa) jako dowód wzajemnych interferencji, różnic i podobieństw dwóch systemów antroponimicznych, kształtujących się w jednym środowisku miejskim, [w:] Miasto w perspektywie onomastyki i historii, red. Irena Sarnowska-Gieffing, Poznań 2010, s. 163-176.

Sprawozdanie z promocji portalu Gwary polskie. Przewodnik multimedialny pod red. prof. Haliny Karaś, "Poradnik językowy" nr 5.

2009

Historia współczesnych nazwisk typu Lipka, Lipka Chudzik, Chudzik Lipka, Chudzik jako przykład przemian systemu antroponimicznego drobnej szlachty mazowiecko-podlaskiej w XVIII-XX w. "Prace Filologiczne" t. LVI (2009), s. 217-232;

Gwary podlaskie, [w:] Gwary polskie. Przewodnik multimedialny pod red. prof. Haliny Karaś www.gwarypolskie.uw.edu.pl;

Kwiryna Handke, Socjologia języka, Warszawa 2008 (recenzja), "Poradnik Językowy" nr 6, s. 85-88;

Teologia i literatura - analiza porównawcza pięciu współczesnych przekładów Psalmu 23, "Poradnik Językowy" nr 7, s. 52-70.

Dialekt wielkopolski wczoraj i dziś, [w:] Gwary polskie. Przewodnik multimedialny pod red. prof. Haliny Karaś www.gwarypolskie.uw.edu.pl.

2008

Dziewiętnastowieczne antropoleksemy żydowskie i ich miejsce w procesie kształtowania się nazwiska żydowskiego na pograniczu Mazowsza i Podlasia (parafia Stoczek), "Poradnik Językowy" nr 3;

Ewa Rzetelska-Feleszko, W świecie nazw własnych (recenzja), "Poradnik Językowy" nr 5;

2007

Nazwiska żon i córek w XIX-wiecznej antroponimii pogranicza Mazowsza i Podlasia (na przykładzie parafii Stoczek), "Prace Filologiczne", t. LII (2007);