Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UWŻYCIORYS NAUKOWY

2008-2010 – studia w Pomagisterskim Studium Logopedycznym na Wydziale Polonistyki UW;

czerwiec 2004 – obrona z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej pt. Analiza fonetyczna akcentowanych samogłosek ustnych w mowie Polek z Kazachstanu. Celem opracowania był opis fonetyczny samogłosek ustnych akcentowanych w kontekście obustronnie neutralnym, występujących w mowie Polek z Kazachstanu na tle wokalizmu polskich gwar południowokresowych i polskiego języka literackiego oraz języków rosyjskiego i ukraińskiego, wykorzystujący w szerokim stopniu osiągnięcia metodologiczne fonetyki akustycznej, a także statystyki;

1998-2002 – Dzienne Studium Doktoranckie w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii;

1994-1999 – studia w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego; od II roku specjalizacja w Zakładzie Archeologii Pradziejowej; kursy na Wydziale Geologii: paleontologii, geologii dynamicznej oraz seminarium z zakresu geologii czwartorzędu;

1997 – praca magisterska miała na celu omówienie nazewnictwa czterech desygnatów, deszczówki, kałuży, błota i bagna, w historii i dialektach języka polskiego; główny nacisk położony został na ukazanie zróżnicowania leksykalnego nazw, ich geografii, etymologii oraz związków z innymi językami słowiańskimi; dodatkowym celem było przebadanie wpływów obcych w zakresie omawianego słownictwa;

1992 - 1997 – studia polonistyczne: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, kierunek filologia polska;

Stypendia

wrzesień 2000 r. – pobyt w laboratorium akustycznym Wydziału Slawistyki Uniwersytetu w Bochum, prowadzonym przez prof. Christiana Sappoka

kwiecień 2007 r. – tygodniowy wyjazd do Wilna z cyklem ćwiczeń z fonetyki akustycznej (12.04-19.04) w ramach programu Sokrates-Erasmus i umowy bezpośredniej między UW a Uniwersytetem w Wilnie

Referaty bez publikacji

2007 – zebranie Komisji Dialektologicznej PAN – referat pt. Fonetyka akustyczna a dialektologia;

2007 – zebranie Towarzystwa Kultury Języka – referat pt. Multimedialny przewodnik po gwarach polskich;

12-14.09.2006 r. (Olecko) – referat Multimedia w badaniach dialektologicznych wygłoszony na konferencji Krajoznawstwo a badania gwaroznawcze i etnograficzne w regionie

13-16.06.2007 r., (Obrzycko) – referat Zastosowanie metod fonetyki akustycznej w badaniach dialektologicznych (na przykładzie akcentowanej samogłoski [a]) wygłoszony na międzynarodowej konferencji dedykowanej pamięci Prof. Z. Sobierajskiego, pt. Konteksty dialektologii

Granty i projekty badawcze

kierownik grantu Akustyczna baza danych gwar mazowieckich 2014-2017

współudział w grancie Multimedialny przewodnik po gwarach polskich, kierowanym przez prof. H. Karaś;

zbieranie w terenie i opracowywanie materiału do akustycznej bazy danych gwar polskich, będącej częścią projektu „Akustyczna baza danych języka polskiego” stworzonego wspólnie z Michaelem Orawskim z Laboratorium Lingwistycznego Wydziału Slawistyki Uniwersytetu w Bochum (http://www. ruhr-uni-bochum.de/LiLab/orga/Index-pl.htm).

Działalność organizacyjna

pełnienie funkcji koordynatora ds. USOS na Wydziale Polonistyki UW w roku akademickim 2006-2007;

prowadzenie Studenckiego Koła Dialektologicznego DIACHRONIC.
 

Publikacje w bazie UW

Publikacje w bazie PBNWybrane publikacje (2006-2011)


Monografie

Analiza fonetyczna akcentowanych samogłosek ustnych w mowie Polek z Kazachstanu, Warszawa 2007.

Artykuły

 

2011

Akcentowana samogłoska [a] w gwarach Mazowsza bliższego, w: Studia gwaroznawcze, t.1, Pogranicze w języku i kulturze, Łomża 2011.

 

2010

Teksty ze wsi Gorkoje w Kazachstanie, w: „Studia nad polszczyzną kresową”, t. XII, Warszawa 2010, s. 230-237;

Charakterystyka gwary warmińskiej, w: Dialektologia polska. Kompendium internetowe, red. H. Karaś, 2010;

Gwary okolic Ostródy, w: Dialektologia polska. Kompendium internetowe, red. H. Karaś, 2010;

Gwary powiatu wołomińskiego na Mazowszu dalszym, w: Dialektologia polska. Kompendium internetowe, red. H. Karaś, 2010;

Podstawowe cechy gwar mazurskich i ich podział, w: Dialektologia polska. Kompendium internetowe, red. H. Karaś, 2010;

 

2009

Warmia, w: Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, red. H. Karaś, 2009;

Mazury, w: Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, red. H. Karaś, 2009;

Ostródzkie, w: Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, red. H. Karaś, 2009;

Pogranicze Małopolski z Mazowszem, w: Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, red. H. Karaś, 2009;

 

2008

Dialekt mazowiecki. Zasięg terytorialny i podziały dialektu. Charakterystyka dialektu, w: Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, red. H. Karaś, 2008;

Mazowsze bliższe, w: Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, pod. red. H. Karaś, 2008;

Mazowsze dalsze, w: Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, red. H. Karaś, 2008;

Realizacja akcentowanych samogłosek ustnych w mowie Polek z Kazachstanu, w: „Prace Filologiczne”, T. LIV, Warszawa 2008;

 

2007

Akcentowana samogłoska [a] w mowie Polek z Kazachstanu, w: „Prace Filologiczne”, T. LII, Warszawa 2007, s. 215-221;

Gwara powiatu wołomińskiego. Fonetyka, w: „Studia i materiały do dziejów Powiatu Wołomińskiego”, Nr 3, Wołomin 2007, s. 46-103;

Zastosowanie metod fonetyki akustycznej w badaniach dialektologicznych (na przykładzie akcentowanej samogłoski [a]), w: Gwary dziś 4: Konteksty dialektologii, red. J. Sierociuk, Poznań 2007, s. 239-249;

 

2006

Samogłoski ustne akcentowane w mowie potomka zesłańców syberyjskich – przykład zastosowania metod akustycznych w badaniach dialektologicznych Kazachstanu, w: Czynić słowami. Studia ofiarowane Krystynie Długosz-Kurczabowej, red. H. Karaś, Warszawa 2006, s. 160-171;

Garczyńska J., Karaś H., O projekcie multimedialnego przewodnika „Gwary polskie. Język-historia-kultura” , w: Prace Filologiczne, T. LI, Warszawa 2006, s. 163-170.

Opracowania encyklopedyczne

Opracowanie leksykograficzne haseł rzeczownikowych i zaimkowych w: Glosariusz staropolski. Dydaktyczny słownik etymologiczny, red. W. Decyk-Zięba, S. Dubisz, Warszawa 2008.

Strony internetowe
http://www.ruhr-uni-bochum.de/Lilab/orga