Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UW

 ŻYCIORYS NAUKOWY


od 2008 - zatrudnienie w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego UW (obecnie na stanowisku adiunkta).

2003-2008 - studia doktoranckie w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii IJP Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zakończone obroną rozprawy doktorskiej pt. Kształtowanie się zasobu leksykalnego polszczyzny XIX wieku - rzeczowniki (na podstawie danych leksykograficznych) napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Dubisza. Wyróżnienie rozprawy doktorskiej.

2001-2003 - uzupełniające studia magisterskie, zakończone obroną pracy pt. Polskie słownictwo dotyczące pojęć politycznych i społecznych w XIX i XX wieku - zagadnienia leksykologii i leksykografii napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Dubisza. Podstawę tej pracy stanowiło zestawienie danych leksykograficznych ze słowników ogólnych języka polskiego w układzie diachronicznym w odniesieniu do wybranej leksyki politycznej i społecznej. Opracowanie to było jednym z etapów badawczych (w odniesieniu do polszczyzny) w trakcie prac nad Słownikiem pojęć politycznych i społecznych Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, powstającego w porozumieniu Uniwersytetu Nancy 2 z Pracownią Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Polonistyki Stosowanej UW. Przez cały okres studiów otrzymywała stypendium naukowe, uzyskała dyplom z wyróżnieniem.

2001 - obrona pracy licencjackiej pt. O języku etykiet i opakowań produktów kosmetycznych napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Markowskiego.

 

Nagrody i wyróżnienia:

Stypendium naukowe przyznane na rok 2013/2014 na podstawie Konkursu na stypendia naukowe dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich oraz młodych doktoróww ramach projektu “Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Uczestnictwo w projektach badawczych: 

Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego. Internetowe kompendium edukacyjne; red. nauk. Wanda Decyk-Zięba, Alina Kępińska, Monika Kresa, Agnieszka Piotrowska, Izabela Stąpor; projekt finansowany w ramach Funduszu Innowacji Dydaktycznych w roku 2014. [FID] (opracowanie współautorskie wraz z dr Moniką Kresą nt. gramatyki Józefa Mrozińskiego; opracowanie gramatyki Antoniego Małeckiego – w trakcie);

Słowniki dawne i współczesne. Internetowy przewodnik edukacyjny, red. M. Bańko, M. Majdak, M. Czeszewski, Warszawa 2011, http://leksykografia.uw.edu.pl; link do opracowania: http://leksykografia.uw.edu.pl/slowniki/27/slownik-praslowianski-wroclaw-1974-2001(opracowanie: Słownik prasłowiański);

Historia nazwisk polskich t. III cz. 1 Okres porozbiorowy 1795-1914, cz. 2 Słownik nazwisk.1795-1914; grant własny pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Kowalik-Kalety; numer grantu: 11H 11 009080; MNiSW; jako wykonawca; 2011-2016 (współpraca w latach 2011-2014);

Szesnastowieczne przekłady Nowego Testamentu na język polski a rozwój renesansowej polszczyzny - internetowa baza danych(grant MNiSW) pod kierunkiem dr Izabeli Winiarskiej-Górskiej - (jako wykonawca projektu) główne zadanie: charakterystyka materiału językowego w zakresie słowotwórstwa /2009-2012/;

Laboratorium słownika Alojzego Osińskiego (grant MNiSW) pod kierunkiem dr Ewy Rudnickiej - (jako pracownik pomocniczy) współpraca nad redakcją słownika Alojzego Osińskiego "Bogactwa mowy polskiej" do edycji elektronicznej; /2008-2011/;

Dialektologia polska. Kompendium internetowe (kontynuacja -projekt finansowany przez MKiDN) pod kierunkiem dr hab. Haliny Karaś, prof. UW - koordynacja części poświęconej kulturze ludowej oraz opracowania z tego zakresu /2009-2010/;

Gwary polskie. Przewodnik multimedialny (projekt finansowany przez MKiDN) pod kierunkiem dr hab. Haliny Karaś, prof. UW - przygotowanie materiału (samodzielnie oraz jako współautor wraz z dr Karoliną Bielenin) m.in. nt. kultury ludowej Mazowsza, Warmii i Mazur /2007-2009/;

Testy diagnostyczne ośrodkowych zaburzeń słuchu - Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu we współpracy z BYU (Brigham Young University) - koordynator projektu w Polsce - dr Andrzej Senderski, ze strony USA - prof. David McPherson; projekt międzynarodowy - opracowanie polskiego materiału językowego; konsultacje lingwistyczne w trakcie nagrywania materiału (m.in. wybór lektora) /2007-2008/;

Leksykon polszczyzny XIX wieku (UW) pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Dubisza - zestawienie kartoteki obejmującej podstawę słownictwa XIX wieku poprzedzone analizą źródeł leksykograficznych, przygotowanie wniosków płynących z zestawienia informacji o wybranych hasłach zawartych w słowniku S. B. Lindego i w słowniku pod redakcją W. Doroszewskiego oraz przygotowanie wydruków wyekscerpowanego materiału, a także opracowanie zestawienia pól leksykalno semantycznych w odniesieniu do materiału rzeczownikowego; opracowanie słowników: Słownik rzeczowników XIX wieku, Słownik tematyczny rzeczowników XIX wieku, Formalno-znaczeniowe i znaczeniowe innowacje leksykalne w XIX wieku i w 1. poł. XX wieku - słownik tematyczny w układzie chronologicznym; /od 2003/;

Słownik pojęć politycznych i społecznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej (UW we współpracy z Uniwersytetem Nancy 2) - publikacje (projekt międzynarodowy) /współpraca w latach 2001-2007/.

Własne projekty badawcze:

Struktura tematyczna słownictwa polszczyzny XIX wieku – rzeczowniki (na podstawie danych leksykograficznych);w roku 2011 (finansowanie tematu badawczego w ramach konkursu na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki UW);

Struktura tematyczna słownictwa polszczyzny XIX wieku – rzeczowniki (na podstawie danych leksykograficznych) (część 2);w roku 2012 (finansowanie tematu badawczego w ramach konkursu na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki UW);

„Leksykon polszczyzny XIX wieku” – projekt; w roku 2013 (finansowanie tematu badawczego w ramach konkursu na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki UW).

 

Publikacje w bazie UW

Publikacje w bazie PBN

Wybrane publikacje:


 

Monografie: 

Kształtowanie się zasobu leksykalnego polszczyzny XIX wieku - rzeczowniki (na podstawie danych leksykograficznych), Wydawnictwo Wydziału Polonistyki, Warszawa 2010 (ss. 301).

[Szymon Budny] Ewánjelijon álbo wesołe poselstwo. Transkrypcja czterech Ewangelii (1572), [w:] Szesnastowieczne przekłady Ewangelii – przeglądarka wersetów równoległych, red. I. Winiarska-Górska; Internet: http://ewangelie.uw.edu.pl/, Warszawa 2012, (ss. ok. 210, ok. 10 arkuszy wydawniczych).

[Szymon Budny], Ewánjelijon álbo wesołe poselstwo. Transkrypcja czterech Ewangelii, Nieśwież 1570 [internetowa edycja tekstu dawnego], [w:] Szesnastowieczne przekłady Ewangelii, red. I. Winiarska-Górska, Warszawa 2013, dostęp: www.ewangelie.uw.edu.pl(ss. ok. 210, ok. 10 arkuszy wydawniczych).

Słownik rzeczowników polszczyzny XIX wieku, Warszawa 2013 (ss. 352).


Artykuły i rozprawy w czasopismach i rozdziały w monografiach: 

2014

Między słowami a rzeczywistością - wybrane nazwy środków transportu w dziewiętnastowiecznej polszczyźnie, "Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego" 2014, t. LX, s. 165-181 (RKJ ŁTN).

Monika Kresa, Ewelina Kwapień, Józef Mroziński "Pierwsze zasady gramatyki języka polskiego”, [w:] Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego. Internetowe kompendium edukacyjne, red. nauk. Wanda Decyk-Zięba, Alina Kępińska, Monika Kresa, Agnieszka Piotrowska, Izabela Stąpor, Warszawa 2014, dostęp: www.gramatyki.uw.edu.pl(ss. 23).

"Jedźmy, nikt nie woła" - o zmianie nazw środków transportu w XIX wieku, [w:] Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii, red. Joanna Przyklenk, t. 5, Katowice 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 26-39.

2013

Przypisy słowotwórcze w „Przeglądarce wersetów równoległych”, [w:] Szesnastowieczne przekłady Ewangelii – przeglądarka wersetów równoległych, red. I. Winiarska-Górska; www.ewangelie.uw.edu.pl; (ss. 34).

Słownik prasłowiański, „Poradnik Językowy” 2013, z. 4, s. 103-109.

Na wsi i w mieście – o źródłach kilku nowych słów w XIX wieku, [w:] Cum reverentia, gratia, amicitia… Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, red. Jolanta Migdał, Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk, t. II, Poznań 2013, s. 206-216.

2011

Słownik prasłowiański, [w:] Słowniki dawne i współczesne. Internetowy przewodnik edukacyjny, red. M. Bańko, M. Majdak, M. Czeszewski, Warszawa 2011, http://leksykografia.uw.edu.pl, link do opracowania: http://leksykografia.uw.edu.pl/slowniki/27/slownik-praslowianski-wroclaw-1974-2001.

Metody badania słownictwa polszczyzny standardowej XIX wieku na podstawie danych leksykograficznych, [w:] Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy, red. B. Dunaj, M. Rak, Kraków 2011, s. 251-259.

Nowa leksyka dziewiętnastowieczna wobec kulinariów, [w:] Nasz język w przeszłości - nasza przeszłość w języku, red. I. Kępka, L. Warda-Radys, Pelplin 2011, s. 159-170.

Obraz słownictwa polszczyzny standardowej XIX wieku na podstawie danych leksykograficznych (rzeczowniki), "Beiträge der Europäischen Slavistichen Linguistic (POLYSLAV), red. K. B. Karl, G. Krumbholz, M. Lazar, 14. Munchen 2011; "Die Welt der Slaven". Sammelbände. 43), s. 123-128.

2010

Etymologia rzeczowników zapożyczonych w XIX wieku w SW i SJPD w świetle innych źródeł leksykograficznych, "Prace Filologiczne" 2010, t. LVII, s. 215-258.

Informacja etymologiczna w słownikach ogólnych języka polskiego, "Poradnik Językowy" 2010, z. 7, s. 50-65.

Słowotwórstwo rzeczowników polskich w XIX wieku, "Poradnik Językowy" 2010, z. 2, s. 17-38.

Słowotwórstwo rzeczowników polskich w XIX wieku - typy struktur i kierunki ich rozwoju, [w:] Żywe problemy historii języka, pod red. M. Kuźmickiego, M. Osiewicza, Poznań 2010, s. 87-97.

2009

Rzeczowniki zapożyczone z języków obcych w polszczyźnie XIX wieku (na podstawie danych leksykograficznych), "Prace Filologiczne" 2009, t. LVI, s. 263-284.

2007

Pole tematyczne nazw typów ustrojów i ich cech w leksykografii polskiej od początku XIX do początku XXI wieku, [w:] Lingwistyka a polityka. Słownik pojęć politycznych i społecznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. S. Dubisza, J. Porayskiego-Pomsty, E. Sękowskiej, Warszawa 2007, s. 116-125 (projekt międzynarodowy).

2006

Słownictwo polszczyzny XIX wieku w słowniku S.B. Lindego i w "Słowniku języka polskiego" pod redakcją W. Doroszewskiego, "Prace Filologiczne" 2006, t. LI, s. 209-230.

Rodzina wyrazów związanych z leksemem intelekt w XIX-XX wieku, [w:] Czynić słowami. Studia ofiarowane Krystynie Długosz-Kurczabowej, pod red. H. Karaś, Warszawa 2006, s. 224-231.

2005

Wyrazy określające sytuację polityczno-społeczną państwa w okresie pokoju we współczesnym języku polskim, ukraińskim i słoweńskim, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. VI - Kulturoznawstwo. Historia, pod red. E. Komorowskiej i A. Furiera, Szczecin 2005, s. 105-111.

2004

Kręgi tematyczne słownictwa politycznego i społecznego, "Prace Filologiczne" 2004, t. XLIX, s. 259-281.

Minister i magister, "Poradnik Językowy" 2004, z. 6, s. 91-94.

Zmiany znaczeniowe polskiego słownictwa politycznego i społecznego (XIX i XX wiek), [w:] Język - polityka - społeczeństwo. Słownik pojęć politycznych i społecznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. S. Dubisz, J. Porayski-Pomsta, E. Sękowska, Warszawa 2004, s. 181-248 (projekt międzynarodowy).

Zapożyczenia z pierwszej połowy XIX wieku w polskim słownictwie politycznym i społecznym, [w:] Zamknięte w języku. Studia językoznawcze, pod red. H. Karaś, Warszawa 2004, s. 64-69.

Recenzje

Julia Legomska, PAŃSTWO, NARÓD, OJCZYZNA w dawnej polszczyźnie. Leksykalno-semantyczny opis pojęć, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, s. 184, [w:] "Poradnik Językowy" 2011, z. 2, s. 95-100.

Magdalena Pastuchowa, Ukryte dziedzictwo. Ślady dawnej leksyki w słownictwie współczesnej polszczyzny, Katowice 2008, "Poradnik Językowy" 2009, z. 2, s. 95-101.

O książce Haliny Karaś, Gwary polskie na Kowieńszczyźnie, Warszawa-Puńsk 2002, s. 426. [w:] Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2005, pod red. S. Borawskiego, M. Hawrysz, Zielona Góra 2006, s. 327-330.

Anna Piotrowicz, Słownictwo i frazeologia życia towarzyskiego w polskiej leksykografii XX wieku, WYDAWNICTWO NAUKOWE UAM, Poznań 2004, s. 504., [w:] "Poradnik Językowy" 2005, z. 9, s. 87-91.

Sprawozdania i inne opracowania w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym lub monografiach

Prof. dr hab. Stanisław Dubisz – czterdzieści lat pracy naukowej i dydaktycznej na Uniwersytecie Warszawskim, [w:] S. Dubisz, Język – historia – kultura (wykłady, rozprawy, rozważania), Warszawa 2012, s. 251–258.

Prof. dr hab. Stanisław Dubisz - czterdzieści lat pracy naukowej i dydaktycznej na Uniwersytecie Warszawskim, "Poradnik Językowy" 2012, z. 1, s. 7-14.

Sprawozdanie z konferencji "Glosa do dziejów leksykografii polskiej" - Warszawa 17-18 listopada 2005, "Poradnik Językowy" 2006, z. 4, s. 70-74.

Publikacje popularnonaukowe: 

Kultura ludowa Lubelszczyzny zachodniej, [w:] Dialektologia polska. Kompendium internetowe, pod red. H. Karaś, www.dialektologia.uw.edu.pl, kmpis. ss. 26 (bez zdjęć).

Kultura ludowa Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, [w:] Dialektologia polska. Kompendium internetowe, pod red. H. Karaś, www.dialektologia.uw.edu.pl, kmpis. ss. 23 (bez zdjęć). (we współpracy z Katarzyną Jarzyną oraz Beatą Zawadzką).

Kultura ludowa Mazowsza bliższego. Kultura ludowa Mazowsza dalszego, [w:] Dialektologia polska. Kompendium internetowe, pod red. H. Karaś, www.dialektologia.uw.edu.pl, kmpis. ss. 35). (Kultura ludowa Mazowsza Bliższego we współpracy z Kariną Borską, Anną Górską, Mariettą Sińczuk, Patrycją Kalinowską; Kultura ludowa Mazowsza dalszego we współautorstwie z Katarzyną Gańko).

Kultura ludowa Kurpiów (wersja rozszerzona) , [w:] Dialektologia polska. Kompendium internetowe, pod red. H. Karaś, [w:] www.dialektologia.uw.edu.pl, kmpis. ss. 27 (bez zdjęć). (we współpracy z Karoliną Bielenin-Lenczowską oraz Kingą Bastek).

Kultura ludowa Warmii i Mazur (wersja rozszerzona), [w:] Dialektologia polska. Kompendium internetowe, pod red. H. Karaś, [w:] www.dialektologia.uw.edu.pl, kmpis. ss. 36 (bez zdjęć). (we współpracy z Magdaleną Han oraz Magdaleną Pawłowską).

Kultura ludowa Warmii i Mazur, [w:] Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, pod red. H. Karaś, [w:] www.gwarypolskie.uw.edu.pl, Warszawa 2008.

Kultura ludowa Kujaw, [w:] Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, pod red. H. Karaś, [w:] www.gwarypolskie.uw.edu.pl, Warszawa 2008.

Kultura ludowa Małopolski, [w:] Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, pod red. H. Karaś, [w:] www.gwarypolskie.uw.edu.pl, Warszawa 2008 (publikacja współautorska z dr K. Bielenin-Lenczowską).

Kultura ludowa Mazowsza, [w:] Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, pod red. H. Karaś, [w:] www.gwarypolskie.uw.edu.pl, Warszawa 2008 (publikacja współautorska z K. Bielenin-Lenczowską).

Kultura ludowa Kociewia, [w:] Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, pod red. H. Karaś, [w:] www.gwarypolskie.uw.edu.pl, Warszawa 2008 (publikacja współautorska z dr K. Bielenin-Lenczowską).

Kultura ludowa na Kurpiach, [w:] Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, pod red. H. Karaś, [w:] www.gwarypolskie.uw.edu.pl, Warszawa 2008 (publikacja współautorska z dr K. Bielenin-Lenczowską).

Kultura ludowa Łowickiego, [w:] Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, pod red. H. Karaś, [w:] www.gwarypolskie.uw.edu.pl, Warszawa 2008 (przy współudziale Alicji Dyl oraz Piotra Wysockiego).