Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UW

ŻYCIORYS NAUKOWY


 

PRACA

od 2008 – zatrudnienie w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

(od 2010 na stanowisku adiunkta)

WYKSZTAŁCENIE

2003 – 2008– stacjonarne studia doktoranckie na kierunku Filologia Polska na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zakończone obroną rozprawy doktorskiej pt. „Słownictwo mentalne pierwotnie oznaczające percepcję wzrokową w dziejach języka polskiego (na przykładzie rodziny wyrazu baczyć)” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Karaś (dyplom z wyróżnieniem)

2001 – 2003 – dwuletnie uzupełniające studia magisterskie na kierunku Filologia Polska na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zakończone obroną pracy magisterskiej „Kontynuanty praindoeuropejskiego etymonu *MEN w języku polskim na tle wybranych języków słowiańskich i indoeuropejskich” napisanej pod kierunkiem dr Krystyny Długosz-Kurczabowej (dyplom z wyróżnieniem)


1998 – 2001 – stacjonarne studia licencjackiena kierunku Filologia Polska na Wydziale Polonistyki UW zakończone egzaminem i napisaniem pracy licencjackiej „Językowy obraz Czerniakowa utrwalony w powieści Stanisława Grzesiuka Boso, ale w ostrogach” pod kierunkiem prof. dr hab. Wandy Decyk i dr Barbary Taras (dyplom z wyróżnieniem, nagroda Dziekana za pracę licencjacką)

 

2001 – 2003 – dwuletnie magisterskie studia uzupełniające w Studium Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej w Instytucie Orientalistyki na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego zakończone obroną pracy magisterskiej zatytułowanej „Okres panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego w wybranych współczesnych podręcznikach historii (wydanych w latach 1991-2002) na Litwie, w Polsce i na Białorusi” napisanej pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Nowaka
 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA 

Udział w projektach badawczych

*  Dawne ortografie, gramatyki, podręczniki języka polskiego. Internetowy przewodnik edukacyjny (od 2013 r., w realizacji)kierowany przez prof. dr hab. W. Decyk-Ziębę

*  Historia polskiego słownictwa zmysłowego (od 2013 r., projekt w realizacji)

*  Sensualność w kulturze polskiej(2009 – 2011)kierowany przez prof. dr. hab. W. Boleckiego – opracowanie etymologii i historii wybranych wyrazów związanych ze zmysłami

*  Słowniki dawne i współczesne. Internetowy przewodnik edukacyjny(2011)kierowany przez prof. dr. hab. M. Bańko – charakterystyka Słownika etymologicznego języka polskiego F. Sławskiego i Etymologicznego słownika języka polskiego A. Bańkowskiego (we współautorstwie)

*  Humanizm. Idee i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej(2008 – 2010) kierowany przez prof. dr hab. A. Nowicką-Jeżową – opracowanie historii wyrazu godność

*  Dialektologia polska. Kompendium internetowe(2009 – 2010) kierowany przez prof. dr hab. H. Karaś (kontynuacja) – m.in. opracowanie zagadnień związanych z gwarą, kulturą ludową, geografią i historią Kujaw

Gwary polskie. Przewodnik multimedialny(2007 – 2009) kierowany przez prof. dr hab. H. Karaś (projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) opracowanie historii i geografii wybranych regionów

Udział w konferencjach (wszystkie z wygłoszonym referatem i późniejszą publikacją)

2013– „Sympozjum Semantyczne CZŁOWIEK – JĘZYK – RZECZYWISTOŚĆ” (Warszawa  IV 2013)

2011 – „Spotkania Historyków Języka” (Poznań 6-7 VI 2011)

2010 – „Naród-Religia-Język” (Łódź 17-19 V 2010)
2008 – III Konferencja Naukowa Studentów, Doktorantów i Młodych Doktorów „Bogactwo polszczyzny w świetle historii” (Katowice 17 IV 2008)
2006 – Konferencja Młodych Naukowców „Historia i współczesność języka polskiego” (Warszawa 9-11 X 2006)
2006 – VIII Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców „Świat Słowian w języku i kulturze” (Pobierowo 21-23 IV 2006)

Udział w warsztatach i sesjach naukowych

2008– „Warsztaty Leksykograficzne. Leksykologia polska. Leksykologia ukraińska” zorganizowane przez Instytut Artes Liberales, Instytut Badań Literackich i Pracownię Polszczyzny Kresowej PAN (6-30 X 2008) – wykłady z polskiej leksykografii
2004 – Sesja „Dialektologia polska i ukraińska” (Warszawa IV 2004, Lwów 4-13 X 2004)
 

Nagrody

2010– Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego II stopnia za działalność naukową
2001 – Nagroda Dziekana Wydziału Polonistyki UW za pracę licencjacką

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

2004 – 2009 –  przedstawiciel doktorantów na Radzie Wydziału Polonistyki UW
2006 –  współorganizacja Konferencji Młodych Naukowców „Historia i współczesność języka polskiego” (9-11 X 2006)
2008 – 2009 –  sekretarz Zakładu Historii Języka Polskiego i Dialektologii

PUBLIKACJE

Monografia
Zmysły a procesy mentalne. Historia słownictwa z rodziny czasownika baczyćw języku polskim, Warszawa 2009, ss. 325.

Artykuły

2013

Próba charakterystyki semantycznej wyrazunie i zaimków nieokreślonych z cząstką nie- na podstawie słowników historycznych (Słownika staropolskiego i Słownika polszczyzny XVI wieku), „Prace Filologiczne” t. LXIV, s. 271-290.

Franciszek Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego1952 – 1982, „Poradnik Językowy”z. 5, s. 110-118.

Andrzej Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego2000, „Poradnik Językowy” z. 6, s. 88-92 (współautorstwo z Magdaleną Majdak i Mirosławem Bańko).

 

2012

Rozwój semantyczny wyrazu godność(od staropolszczyzny do współczesności), [w:] Odkrywanie znaczeń w języku, red. A. Mikołajczuk, K. Waszakowa, Warszawa, s. 30-48.

Gwara kujawska - zasięg, zróżnicowanie, cechy, [w:] Pogranicze w języku i kulturze, red. B. Falińska, H. Karaś, Łomża, s. 163-178.

 

2011

Świat jest teatrem niekończących się zmagań o ludzką godność. Kształtowanie się pojęcia godności w dziejach polszczyzny, [w:] Humanizm w języku polskim. Wartości humanistyczne w polskiej leksyce i refleksji o języku, red. A. Janowska, M. Pastuchowa, R. Pawelec, Warszawa, s. 79-148 (współautorstwo z Renatą Grzegorczykową).
Czy określenia człowiek niegodnyniegodziwyoznaczały dawniej to samo? – Historia przymiotników z rdzeniem god- // godz'-w języku polskim, „Prace Filologiczne. Seria językoznawcza” t. LXII, s. 218-250.
Franciszek Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, 1952-1982, [w:] Słowniki dawne i współczesne. Internetowy przewodnik edukacyjny, red. M. Bańko, M. Majdak, M. Czeszewski opublikowany na stronie http://www.leksykografia.uw.edu.pl
Andrzej Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, 2000, [w:] Słowniki dawne i współczesne. Internetowy przewodnik edukacyjny, red. M. Bańko, M. Majdak, M. Czeszewski opublikowany na stronie http://www.leksykografia.uw.edu.pl(współautorstwo z Magdaleną Majdak i Mirosławem Bańko).
Koncepcja narodu w okresie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego na podstawie wybranych polskich, litewskich i białoruskich podręczników historii wydanych w latach 1991-2002, [w:] Naród. Religia. Język, red. A. Ceglińska-Gajda, Łódź, s. 305-321.

 

2010
Polisemia czasownika przebaczyć i jego derywatów w polszczyźnie, [w:] Bogactwo polszczyzny w świetle historii, t. 3, red. A. Rejter, Katowice, s. 78-93.
Historia czasownika zaglądaći jego derywatów w języku polskim (na materiale słownikowym), „Poradnik Językowy” z. 8, s. 43-57.
Historia wybranych wyrazów z rodziny czasownika ględaćw języku polskim (na materiale słowników języka polskiego), „Prace Filologiczne. Seria językoznawcza” t. LXVIII, s. 321-343.

Kujawy – historia regionu (wersja rozszerzona), [w:]Dialektologia polska. Kompendium internetowe, red. H. Karaś, Warszawa, ten i poniższe artykuły zostały opublikowane na stronie http://www.dialektologia.uw.edu.pl
Kujawy – geografia regionu (wersja rozszerzona), [w:]Dialektologia polska. Kompendium internetowe, red. H. Karaś.
Kujawy – gwara regionu historia i współczesność (wersja rozszerzona), [w:]Dialektologia polska. Kompendium internetowe, red. H. Karaś.
Kultura ludowa Kujaw, [w:]Dialektologia polska. Kompendium internetowe, red. H. Karaś (współautorstwo z Ewą Rodek).
Kujawy – region dziś (wersja rozszerzona), [w:]Dialektologia polska. Kompendium internetowe, red. H. Karaś (współautorstwo z Moniką Kresą).
Kujawy – dzieje wsi Osięciny, [w:]Dialektologia polska. Kompendium internetowe, red. H. Karaś.
Kujawy – wieś dziś Osięciny, [w:]Dialektologia polska. Kompendium internetowe, red. H. Karaś.

 

2009

Śląsk północny – historia regionu, [w:] Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, red. H. Karaś (współautorstwo z Moniką Kresą).

Krajna – Historia regionu, [w:] Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, red. H. Karaś (współautorstwo z †Ireną Harasymowicz).
Śląsk południowy – historia regionu, [w:] Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, red. H. Karaś.
Śląsk południowy – geografia regionu, [w:] Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, red. H. Karaś.
Śląsk południowy – region dziś, [w:] Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, red. H. Karaś.
Śląsk południowy – dzieje wsi Istebna, [w:] Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, red. H. Karaś.
Śląsk południowy – wieś dziś Istebna, [w:] Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, red.  H. Karaś (współautorstwo z Ewą Zegler).
Sądecczyzna – historia regionu, [w:] Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, red. H. Karaś.
Bory Tucholskie – historia regionu, [w:] Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, red. H. Karaś.
Bory Tucholskie – dzieje wsi Bysław, [w:] Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, red. H. Karaś.
Bory Tucholskie – dzieje wsi Cekcyn, [w:] Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, red. H. Karaś.
Kociewie – historia regionu, [w:] Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, red. H. Karaś (współautorstwo z Krzysztofem Kowalkowskim).
Kociewie – region dziś, [w:] Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, red. H. Karaś.
Żywiecczyzna – historia regionu, [w:] Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, red. H. Karaś.
Kujawy – geografia regionu (wersja podstawowa) [w:] Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, red. H. Karaś.
Kujawy – historia regionu (wersja podstawowa) [w:] Gwary polskie. Przewodnik

multimedialny, red. H. Karaś.

2008
Czasownik zobaczyći jego derywaty w dziejach języka polskiego, „Prace Filologiczne. Seria językoznawcza” t. LIV,  s. 321-343.

 

2007
Czy można się zdziwić, nie zobaczywszy? – rodzina wyrazów dziw, dziwić sięw dawnej polszczyźnie (w Słowniku staropolskimSłowniku polszczyzny XVI w.), „Prace Filologiczne” t. LIII, s. 445-454.

 

2006
Ewolucja znaczeniowa derywatów werbalnych od czasowników PAMIĘTAĆ i POMNIEĆ, „Prace Filologiczne” t. LI, s. 291-312.
Wybrane wyrazy pochodne z rodziny POMNIEĆ używane wymiennie w dziejach języka polskiego, [w:] Czynić słowami. Studia ofiarowane Krystynie Długosz-Kurczabowej, red. H. Karaś, Warszawa, s. 245-251.

 

2004
Etymon *MEN w zapożyczeniach w języku polskim, „Prace Filologiczne” t. XLIX, s. 371-399.
Rys historyczny czasowników ZAPOMNIEĆ (SIĘ), ZAPAMIĘTAĆ (SIĘ) i derywowanych od nich form na gruncie języka polskiego w kontekście słowiańskim, [w:] Zamknięte w języku. Studia językoznawcze, red. H. Karaś, Warszawa, s. 70-79.