Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UW

ŻYCIORYS NAUKOWY

od 2009 – studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki UW, pod kierunkiem dr hab. Wandy Decyk-Zięby przygotowuje pracę doktorską o świadomości językowej Polaków w 1. poł. XVIII w.;

2004-2009 – studia magisterskie na Wydziale Polonistyki UW zakończone obroną pracy magisterskiej pt. Imiona jako formy hasłowe w wybranych tomach „Bogactw mowy polskiej” Alojzego Osińskiego, napisanej pod kierunkiem dr Ewy Rudnickiej>

Działalność organizacyjna:

2007-2009 przewodnicząca Międzywydziałowego Koła Historii Języka Polskiego i Dialektologii „Diachronic”

Udział w projektach badawczych i grantach:

od 2008 – udział w projekcie wydania słownika A. Osińskiego pt. Bogactwa mowy polskiej;

od 2009 – udział w tworzeniu przewodnika multimedialnego www.gwarypolskie.uw.edu.pl pod red. Haliny Karaś (opracowanie rozdziałów: Kultura ludowa Wielkopolski (współaut. Karolina Bielenin-Lenczowska); Kultura ludowa zachodniej Wielkopolski; Kultura ludowa wschodniej Wielkopolski; Kultura ludowa południowej Wielkopolski; Kultura ludowa północnej Wielkopolski; Kultura ludowa środkowej Wielkopolski);

od 2011 – udział w tworzeniu przewodnika multimedialnego www.dialektologia.uw.edu.pl pod red. Haliny Karaś (opracowanie rozdziałów: Kultura ludowa Krajny; Kultura ludowa Borów Tucholskich (współaut. Karolina Bielenin-Lenczowska); Kultura ludowa ziemi chełmińsko-dobrzyńskiej w opracowaniu Dialektologia polska. Kompendium internetowe pod red. Haliny Karaś, Warszawa)


Referaty i wystąpienia (niepublikowane):

2009


Referat pt. Wpływ osiągnięć francuskiego językoznawstwa na polską terminologię gramatyczną – polska wersja słownika Pierre’a Daneta na konferencji Anglosasi, Francuzi i Polacy – wzajemne inspiracje w literaturze, kulturze i języku, Białystok 19-20.10.2010 r.

Referant pt. Imiona jako formy hasłowe w słowniku języka polskiego Alojzego Osińskiego na posiedzeniu Językoznawczego Koła Nukowego UW, Warszawa 7.04.2009 r.PUBLIKACJE:

Artykuły w książkach i czasopismach:

2012

Terminologia gramatyczna w polskiej wersji słownika Pierre’a Daneta, „LingVaria” (w druku).

2011

Styl przedmów Michała Abrahama Troca, „Prace Filologiczne” LXII, s. 255-272.

2008

Bożena Matuszczyk, „Słownik języka polskiego S. B. Lindego. Warsztat leksykografa”, Lublin 2006, „Poradnik Językowy” (recenzja), 3, 2008, s.77-80 (pod nazwiskiem Ewa Kurowska).

2010

Źródła materiału imienniczego w „Bogactwach mowy polskiej” Alojzego Osińskiego (na podstawie wybranych tomów), „LingVaria” 2010, nr 1 (9), s. 193-203.

Definiowanie haseł opisujących imiona w „Bogactwach mowy polskiej” Alojzego Osińskiego, „Prace Filologiczne” LVIII, s. 361-368.

2009

Imiona w niepublikowanym dziele Alojzego Osińskiego „Bogactwa mowy polskiej” (na podstawie wybranych tomów), „Prace Filologiczne” LVI, s. 233-261 (pod nazwiskiem Ewa Kurowska).