Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UW

Życiorys naukowy

od 2013 – studia doktoranckie w IJP UW

2013 – magisterium na kierunku filologia polska na Wydziale Polonistyki (Uniwersytet Warszawski); praca magisterska pod kierunkiem dr hab. Aliny Kępińskiej, tytuł pracy: Osobowe nazwy pospolite w szesnastowiecznych przekładach Ewangelii na język polski

2011-2013 – studia magisterskie na kierunku filologia polska (Uniwersytet Warszawski)

2008-2011 – studia licencjackie na kierunku filologia polska (Uniwersytet Warszawski)

Udział w konferencjach

2013 – Konferencja naukowa Młodzi o języku na Uniwersytecie Warszawskim, tytuł wystąpienia: Nazwy stopni pokrewieństwa i powinowactwa w polskich szesnastowiecznych przekładach Biblii

2012 – Konferencja naukowa Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii na Uniwersytecie Śląskim, tytuł wystąpienia: Żeńskie nazwy własne w wybranych XVI-wiecznych Ewangeliach

Działalność organizacyjna

od 2012 – członek zarządu Diachronicznego Koła Naukowego Twarde Jery

od 2013 – prezes Diachronicznego Koła Naukowego Twarde Jery

Zainteresowania naukowe:

językoznawstwo diachroniczne, Biblia w kulturze dawnej, teksty staropolskie, dialektologia, onomastyka